Nieuwe Fomularia !!!

15 augustus 2012

De Klomp / Veenendaal, augustus 2012

Aan: alle vleeskalverhouders

Onderwerp: wijzigingen antibioticum gebruik

Beste kalverhouder,

In deze brief willen we u informeren over recente wijzigingen in het gebruik van antibioticum. Deze wijzigingen hebben directe gevolgen voor de behandelingsmogelijkheden van uw kalveren. Middels deze brief willen wij beknopt aangeven wat de wijzigingen zijn die voortkomen uit het nieuwe Formularium vleeskalveren en informatie over de nieuwe procedure van startkuren.

Aanleiding: De Gezondheidsraad (advies orgaan van de overheid) heeft in december aanbevelingen gedaan voor antibioticumgebruik in de veehouderij uit vrees voor bacteriële resistentie, MRSA, ESBL’s etc.

Begin dit jaar heeft de nVWA (voormalig AID) bovendien onderzoek gedaan naar het voorschrijfgedrag van dierenartsen en de afgifte van antibiotica aan vleeskalveren. Diverse kalverdierenartsen en kalverhouders zijn daarbij bezocht en bedrijfsdossiers beoordeeld. Speerpunten in het onderzoek waren de startkuur en het gebruik van de zgn. derde keuze middelen (Baytril, Enroxil, Marbocyl, Forcyl). Er lopen inmiddels een aantal tuchtprocedures tegen kalverdierenartsen en kalverhouders, omdat de nVWA een aantal tekortkomingen meende te constateren.

En als laatste zijn per 12 juli jl. nieuwe Formularia gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde. Deze diersoortspecifieke Formularia (er is er ook één voor vleeskalveren) zijn bindende richtlijnen voor antibioticumbehandeling van dieren zowel individueel als voor de koppel. In deze nieuwe Formularia zijn de adviezen van de Gezondheidsraad opgenomen. De wijzigingen geven we kort voor u weer:

Wijzigingen Formularium vleeskalveren:

1e keus middelen voor individuele behandeling van kalveren: (deze mogen door de kalverhouder telefonisch besteld, op voorraad gehouden en door hem toegediend worden), meest voorkomende:

·         Procpen 30

·         Engemycine of Geomycin-ject (is Oxytetra per injectie )

·         Nuflor / Fenflor / Selectan

·         Dofatrim of Diatrim

·         Micotil (is UDD, mag dus  alleen door een dierenarts toegediend worden)

2e keus middelen voor individuele behandeling van kalveren: deze mogen NIET zomaar besteld en afgegeven worden. Alleen als eerder ingezette 1e keus middelen niet werkzaam zijn; er moet overleg plaatsvinden met de kalverarts; indien nodig vindt een bezoek plaats door de kalverarts voor klinisch onderzoek, diagnosestelling en eventueel monstername voor aanvullend onderzoek: BO en gevoeligheidstest. 2e keus middelen zijn o.a.:

·         Ampi-ject 15%, Ampicillan 20 %, Albipen LA (ampicilline voor injectie)

·         Amoxy 100 (amoxycilline voor injectie)

·         Neopen !!! (is dus 2e keus middel!)

·         Zactran, Draxxin

·         Gentaject 10 %

3e keus middelen voor individuele behandeling van kalveren: deze mogen NIET meer afgegeven worden. Alleen in noodgevallen mogen dierenartsen deze middelen nog inzetten als aangetoond is, dat alle beschikbare 1e en 2e keusmiddelen niet werkzaam zijn. Gebruik van deze middelen door dierenarts vereist monstername en een bekende BO en gevoeligheidsuitslag. Dit betekent dus, dat deze middelen alleen voor calamiteiten beschikbaar zijn (als alle andere middelen aantoonbaar niet werken).

·         Baytril injectie of oraal

·         Enroxil 50 mg/ml injectie

·         Forcyl, Marbox

·         Lanflox 2.5 % oraal

Vooral de wijziging van een aantal tot voor kort 1e keuze middelen naar 2e keuze (Neopen, Ampi/Amoxy, Albipen LA, Zactran, Draxxin) zal wennen en aanpassen worden. Ook het stoppen met de 3e keuze middelen (tot voor kort ook regelmatig door u gebruikt) is een hele uitdaging, maar onomkeerbaar: de beperking van deze middelen heeft hoge prioriteit bij de autoriteiten.

Ons advies als Vallei Groep kalverartsen hoe hier mee om te gaan:

·         Neopen gaat van 1e naar 2e keus: advies om i.p.v. Neopen de Procpen 30  of Engemycine te gebruiken.

·         Eerder inzet van Nuflor, Fenflor, Selectan als luchtwegmiddel (i.p.v. Neopen).

·         Inzet van Engemycine, Geomycin-ject (=oxytetra per inj.) bij ongecompliceerde luchtwegklachten (ipv Neopen).

·         Vervanger voor de 3e keuze middelen (Baytril, Enroxil, Marbox, Lanflox): Diatrim of Dofatrim.

·         Ipv Zactran, Draxxin: inzet van Micotil UDD (bij bedrijfsbezoek kalverarts relevante kalveren laten behandelen).

Bij onvoldoende werkzaamheid 1e keuze middelen: OVERLEG met kalverarts over 2e keusmiddelen!

Om het overzichtelijk te maken geven wij u, als bijlage, een supplement van het BBP (BedrijfsBehandelPlan) met per indicatie de behandelmogelijkheden volgens het nieuwe formularium. Bewaart u deze als toevoeging bij het BBP in de Vallei Groep Kalvermap.

Wijzigingen t.a.v. afgifte van de startkuur voor de nieuwe nuka’s:

In het onderzoek dit voorjaar van de nVWA, was de startkuur één van de aandachtspunten. Vooral het aanwezig zijn van de koppelkuur (lees OTC en evt. Colistine) vóórdat de eerste kalveren aanwezig zijn, was een pijnpunt. Deze handelswijze doet sterk denken aan puur preventief gebruik: al vóór de eerste kalveren er zijn en beoordeeld kunnen worden, staat het antibioticum al klaar. Daarom worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

a.       De Na-salicylaat en flesjes voor individuele behandeling (1e keus middelen!) kunnen vooraf, dus vóór de eerste kalveren er zijn, besteld en op voorraad gehouden worden.

b.      Als de eerste partij nuka’s er zijn, belt de kalverhouder dat door naar de praktijk. De kalverarts bezoekt het bedrijf en bekijkt de kalveren en schrijft als het nodig is een antibioticum koppelkuur voor . Voorschrijven van het antibioticumdeel van de startkuur gebeurt dus alleen, als de kalverarts de nieuwe nuka’s gezien en beoordeeld heeft en vereist dus een bezoek. Daarmee is de procedure van de startkuur gelijk gezet aan de andere antibioticakuren, waarbij ook vooraf bezoek van de kalverarts vereist is.

Bovenstaande wijzigingen in het “Formularium behandeling individuele kalveren” en de “Startprocedure” zijn integraal besproken binnen de Vakgroep Vleeskalverdierenartsen en worden landelijk doorgevoerd en via IKB regelgeving vastgelegd. Met nadruk wijzen wij u erop, dat bovenstaande wijzigingen ons door de Overheid worden opgelegd en dat we met elkaar naar een toegestane en werkbare oplossing moeten zoeken.

De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Tel: 0318 - 57 14 57
Utrechtseweg 4b
3927 AV Renswoude
Tel: 0318 - 74 34 56
2022
Copyright